درباره ما

تراورتن عباس آباد

کار با سنگ تراورتن عباس آباد

کار با سنگ تراورتن عباس آباد

با توجه به عدم چسبندگي كامل سنگ و دوغاب پشت آن به خاطر سطح صاف پشت سنگهاي پلاك اين امكان
وجود دارد كه پس از گذشـــت چندين مدت پس از اجراي ســـنگ با نفوذ آب باران ورطوبت محيط از منافذ
موجود سـطح سـنگ و بندهاي مابين آنها و با يخ زدن آب در آن سـنگ ها در جاي خود به اصـطلاح لق شـده
وپس از مدتي در رفته و از محل خود به بيرون بيافتند.

روشهاي اتصال و محكم كردن سنگ تراورتن عباس آباد پلاك بر روي نما

سنگ تراورتن عباس آباد  جز مواد و عناصري كه اجزا اصلي مصالح ساختمان را ت شكيل ميدهد . سنگ در ساختمان به صورتهاي
مختلف مورد ا ستفاده قرار ميگيرد, براي اجراي سنگ  در نماي ساختمان عمدتا سنگ به ضخامت مورد نظر از
٥,١ تا ٥,٢ سانت وگاهي مواقع بضخامت بيشتر از ٥,٢ ويا كمتر از ٥,١ سانت بنا به مورد استفاده در كارگا ههاي
سـنگبري بريدهو سـطح نماي آن در اكثر موارد صـيقل داده شـده ودر ابعاد وعرضـهاي معمولا ٢٠ تا ٤٠ سـانتي
متربرش داده كه جهت استفاده به نام سنگ پلاك وارد كارگاه ميگردد.

نحوه اجراي سنگ تراورتن عباس آباد پلاك در ديوار

نحوه اجرا بدين صورت ميبا شد كه ابتدا سنگ در اندازه مورد نظر بتو سط قلابي از ميلگرد معمولا نمره ٦ كه به
حالت نيم دايره خم داده شده در محل خود به صورت شاقول وتراز قرار گرفته و سپس فاصله بين سنگ وديوار
كه حداقل ٢ سانت وحداكثر ٣ سانت بايد باشدبه وسيله دوغاب ماسه وسيمان بعيار سيمان ٤٠٠ كيلوگرم در متر
مكعب پر ميگردد. كه با خ شك شدن دوغاب و ايجاد چ سبندگي بين سنگ و دوغاب وديوار, سنگ در محل
خود ثابت قرار ميگيردوبه همين ترتيب سنگهاي پلاك رگ به رگ روي هم قرار ميگيرند.

ولي با توجه به عدم چ سبندگي كامل سنگ ودوغاب پ شت آن به خاطر سطح صاف پ شت سنگ هاي پلاك اين
امكان وجود دارد كه پس از گذشـــت چندين مدت پس از اجراي ســـنگ با نفوذ آب باران ورطوبت محيط از
منافذ موجود ســطح ســنگ و بندهاي مابين آنها و با يخ زدن آب در آن ســنگ ها در جاي خود به اصــطلاح لق
شده وپس از مدتي در رفته و از محل خود به بيرون بيافتند كه اين امر ممكن ا ست بر اثر سقوط سنگ از ارتفاع
ايجاد خسارات مالي وجاني بوجود آورد.

به همين خاطر جهت جلوگيري از اين عارضه تمهيداتي در سنگ كاري در نظر ميگيرند كه به قرار زيرمي باشد.

الف- اسكوپ مهار سنگ بوسيله سيم گالوانيزه

در اين روش قبل از اجراي سنگ پلاك شياري در دو لبه سنگ (روبروي هم)به و سيله د ستگاه فرز ايجاد مي
نمايندو پس از آن سيم گالوانيزه به قطر معمولا ١ ميليمتر را به صورت ضربدري و محكم به نحوي كه سيم شل
نباشد از شيارهاي مذكور رد كرده و دو انتهاي آنرا به هم ميبندند. وبراي اينكه هنگام دوغاب ريزي سيم به پشت
سنگ نچسبد تكه سنگ كوچكي به ضخامت ١ تا ٢ سانت را زير سيم قرار داده و فاصله ايجاد شده باعث قرار
گرفتن سيم درون دوغاب شده وبدين صورت گيرداري بين سنگ پلاك و دوغاب به صورت كامل به وجود
مي آيد.بايد توجه نمود كه سيم مورد استفاده حتما از جنس ضد زنگ باشد تا مرور زمان نپوسيده واز بين نرود.

ب-مهار سنگ بوسيله چنگك اسكوپ

در اينجا از قلابي كوچك كه از جنس فولاد ضد زنگ ميباشد استفاده مينمائيم كه به آن چنگك اسكوپ ميگو
يند.
اين روش بدين صورت مي باشد كه شياري در دو لبه بالا و پائين سنگ پلاك ايجادنموده و پس از استقرار سنگ
در محل مورد نظر خود به هنگام دوغاب ريزي چنگك ا سكوپ را در شيار سنگ به طريقه ن شان داده شده در
دتايل ٢ قرار داده و دوغاب ريزي را انجام ميدهيم و در رگ بعدي ناخن خم شده به سمت بالاي چنگك را در
شيار پائين سنگ قرار داده و بدين صورت گيرداري سنگ پلاك در محل خود كامل ميشود.
د- مهار سنگ توسط چسباندن تكه سنگ به پشت سنگ پلاك
اين روش كه ب سيار آ سان و كم هزينه ميبا شد در موارد نادري ا ستفاده مي شود ولي در صورت عدم د ستر سي به
ســيم اســكوپ و يا چنگك با اين روش ميتوان گيرداري ســنگ رابه نحو قابل قبولي ايجاد نمود.در اين روش با
چسباندن چند تكه سنگ به پشت سنگ پلاك بوسيله چسب سنگ گيرداري بين سنگ پلاك ودوغاب به نحو
خوبي ايجاد ميگردد. تكه ســـنگها ميتوانند در ابعاد حدودي ٤ ســـانتي متر وبه ضـــخامت خود ســـنگ پلاك
باشد(ميتوان از خرده هاي خود سنگ پلاك استفاده نمود).ولي در كل ضخامت تكه سنگها نبايد مانع از شاقولي
يا تراز كردن سنگ پلاك گردد.

ج- مهار سنگ پلاك بوسيله پيچ ورول پلاك

اين روش پس از اجراي سـنگ كاري انجام ميگرددوبدين صـورت مي باشـد كه به وسـيله دسـتگاه  دريل در چند
نقطه سنگ پلاك سوراخي در آن ايجاد مي گرددوسپس با جاگذاري رول پلاك در سوراخ سنگ وديوار, سنگ
با ب ستن پيچ به ديوارپ شت آن مهار ميگرددوجهت تثبيت بهتر سنگ از وا شر نيزاستفاده مي شود.

ونيزبايد توجه
داشت كه پيچ و واشر مورد استفاده از نوع ضد زنگ استفاده گردد تا از پوسيدگي آن در مرور زمان جلوگيري
شود.

سنگ تراورتن عباس آباد جز مواد و عنا صري كه اجزا اصلي م صالح ساختمان را تشكيل مي دهد . سنگ تراورتن عباس آباد در ساختمان به صورت هاي
مختلف مورد ا ستفاده قرار ميگيرد, براي اجراي سنگ در نماي ساختمان عمدتا سنگ به ضخامت مورد نظر از
٥,١ تا ٥,٢ سانت وگاهي مواقع بضخامت بيشتر از ٥,٢ ويا كمتر از ٥,١ سانت بنا به مورد استفاده در كارگاه هاي
سـنگبري بريده و سـطح نماي آن در اكثر موارد صـيقل داده شـده ودر ابعاد وعرضـهاي معمولا ٢٠ تا ٤٠ سـانتي
متربرش داده كه جهت استفاده به نام سنگ پلاك وارد كارگاه ميگردد.

پولیش سنگ تراورتن عباس آباد

پولیش سنگ تراورتن عباس آباد . چنانچه سنگ بعد از طی مرحله برش وارد دستگاه ساب شود فرآیند پلیش آغاز می‌شود. ساب یا پلیش در سنگ‌های مختلف شیوه‌ها و دستور العمل‌های متفاوتی دارد.

ساب در گرانیت و چینی

ساب در گرانیت و چینی کاملا یکسان است و سنگ فقط با لقمه ساب‌های طراحی شده سابیده و براق می‌شود ولی در مرمرها و مرمریت‌ها قبل وحین ساب بضا نیاز است که کارهای خاصی روی سنگ انجام شود

 

چنانچه دستگاه اصطلاحا خرد باشد باید قبل از ورود به دستگاه ساب توری زرین شود به این صورت که پشت سنگ مرمر یا مرمریت را با یک شبکه توری و ماده‌ای که به زرین یا چسب توری معروف است می‌چسباند این کار باعث می‌شود سنگ استحکام و یکپارچگی خود را حین عمل ساب و بعد از ان حفظ کند.

نکات بیشتر

فرایند ساب در سنگ‌های تراورتن عباس آباد عملی وتخصصی و علمی و تجربی و هزینه بر است لذا باید دقت لازم در آن به عمل آید.

کار با سنگ تراورتن عباس آباد

سنگ تراورتن عباس آباد

تراورتن عباس آباد

سنگ عباس آباد

سنگ تراورتن