درباره ما

تراورتن عباس آباد

تراورتن عباس آباد

بررسی تراورتن عباس آباد

مقدمه

در این مقاله قصد داریم کلیه کاربرد ها و ویژگی های یک سنگ ساختمانی را برشمریم. با ما همراه باشید.

معرفی

سنگ یک ماده طبیعی است که از معادن استخراج می شود و در ساخت و ساز کاربرد دارد. از دوران پیش از تاریخ سنگ برای
ساخت اجزای مختلف ساختمانها مانند پی ها، دیوارها، درگاه ها، کف ها، سقف ها و … استفاده می شده است. سنگ تراورتن عباس آباد

کاربرد

این ماده برای ساخت پلها، سدها و …کاربرد داشته است. سنگ هایی که برای ساخت و سازهها استفاده می شوند به نام سنگهای ساختمانی شناخته
می شوند.

سنگ ها بهتدریج کاربری خود به عنوان مصالح ساختمانی را به دلایل زیر از دست می دهند:سنگ تراورتن عباس آباد

۱ .ساختمان های مهم امروزی از فوالد و بتن مسلح ساخته می شوند، زیرا این مصالح سبکتر، قویتر و بادوامتر هستند.

۲ .مقاومت سازه های ساخته شده از سنگ را نمیتوان بهصورت منطقی و مانند ساختمانهای ساخته شده از فوالد و بتن
مسلح تحلیل کرد.سنگ تراورتن عباس آباد

۳ .امروزه مصالح مناسبتر، بادوامتر و با اجرای راحتتر در دسترس قرار دارند.

۴ .سنگ در دشتها ارزان نیست و بهطور معمول آنچنان در دسترس نمی باشد.

۵ .شکل دادن به سنگها زمانبر است و باعث میشوند که سرعت ساخت و ساز پایین بیاید.پ

سنگها معموالً در موارد زیر به کار برده می شوند:سنگ تراورتن عباس آباد

۱ .بهصورت ماسه سنگ )سنگ شکسته( برای مسیرهای راهآهن، ساخت و ساز راه، آمادهسازی بتن سیمانی الزم برای
فونداسیونها، کف سازی، سنگهای مصنوعی و بتن سیمانی مسلح.

۲ .بهصورت سنگ خردشده جایگزین ماسه می شود.سنگ تراورتن عباس آباد

۳ .بهصورت بلوک در ساخت و ساز ساختمانها، درگاهها، قوسها، دیوارها، ستونها، پایههای پلها و سدها و … استفاده
می شود.

۴ .به صورت بلوک و دال برای کارهای نمای ساختمان به کارمی رود که نیازمند فرآوری معماری خواهد بود.

۵ .به عنوان دالهای نازک برای بام ها و کف های ساختمان و روسازی راه ها استفاده می شود.

۶ .از سنگ های نفوذناپذیر به عنوان الیه های نفوذناپذیر در ساختمان ها استفاده می شود.

پولیش سنگ تراورتن عباس آباد

پولیش سنگ تراورتن عباس آباد . چنانچه سنگ بعد از طی مرحله برش وارد دستگاه ساب شود فرآیند پلیش آغاز می‌شود. ساب یا پلیش در سنگ‌های مختلف شیوه‌ها و دستور العمل‌های متفاوتی دارد.

ساب در گرانیت و چینی

ساب در گرانیت و چینی کاملا یکسان است و سنگ فقط با لقمه ساب‌های طراحی شده سابیده و براق می‌شود ولی در مرمرها و مرمریت‌ها قبل وحین ساب بضا نیاز است که کارهای خاصی روی سنگ انجام شود

 

چنانچه دستگاه اصطلاحا خرد باشد باید قبل از ورود به دستگاه ساب توری زرین شود به این صورت که پشت سنگ مرمر یا مرمریت را با یک شبکه توری و ماده‌ای که به زرین یا چسب توری معروف است می‌چسباند این کار باعث می‌شود سنگ استحکام و یکپارچگی خود را حین عمل ساب و بعد از ان حفظ کند.

کار با سنگ تراورتن عباس آباد

با توجه به عدم چسبندگي كامل سنگ و دوغاب پشت آن به خاطر سطح صاف پشت سنگهاي پلاك اين امكان
وجود دارد كه پس از گذشـــت چندين مدت پس از اجراي ســـنگ با نفوذ آب باران ورطوبت محيط از منافذ
موجود سـطح سـنگ و بندهاي مابين آنها و با يخ زدن آب در آن سـنگ ها در جاي خود به اصـطلاح لق شـده
وپس از مدتي در رفته و از محل خود به بيرون بيافتند.

روشهاي اتصال و محكم كردن سنگ تراورتن عباس آباد پلاك بر روي نما

سنگ تراورتن عباس آباد  جز مواد و عناصري كه اجزا اصلي مصالح ساختمان را ت شكيل ميدهد . سنگ در ساختمان به صورتهاي
مختلف مورد ا ستفاده قرار ميگيرد, براي اجراي سنگ  در نماي ساختمان عمدتا سنگ به ضخامت مورد نظر از
٥,١ تا ٥,٢ سانت وگاهي مواقع بضخامت بيشتر از ٥,٢ ويا كمتر از ٥,١ سانت بنا به مورد استفاده در كارگا ههاي
سـنگبري بريدهو سـطح نماي آن در اكثر موارد صـيقل داده شـده ودر ابعاد وعرضـهاي معمولا ٢٠ تا ٤٠ سـانتي
متربرش داده كه جهت استفاده به نام سنگ پلاك وارد كارگاه ميگردد.