توضیحات پروژه

آدرس پروژه : چمستان
مجری پروژه: آقای مهندس علی حیدری
سنگ نما : ترامیت بوکان کرم استخوانی سفید هاله دار ۴۰ طولی

جزئیات پروژه

اشتراک گذاری