توضیحات پروژه

آدرس پروژه : آذربایجان غربی، مهاباد، پتوبافی
مجری پروژه: جناب آقای یوسفی
سنگ نما : ترامیت بوکان کرم استخوانی سوپر ۴۰ طولی

جزئیات پروژه

اشتراک گذاری